ZÁKLADNÍ ŠKOLY - zápis do přípravné třídy

Přijímací řízení

Zápis k přípravnému vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 

Základním právním předpisem upravujícím vzdělávání v přípravné třídě je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí dětí do přípravné třídy, rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (§ 47 školského zákona). 

Přijetím přihlášky se rozumí podání písemné žádosti k zařazení věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola.

Přihlášky se přijímají ve škole ve dnech 15. 5. 2024 a 16. 5. 2024, v době od 8:00 - 14:00 hod 

Poslední den přijímání přihlášek je 16. 5. 2024, tímto dnem je zahájeno správní řízení o zařazení do přípravné třídy, které končí dnem, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Vydání rozhodnutí o zařazení, nezařazení do přípravné třídy je vydáno až po schválení žádosti o zřízení přípravné třídy Krajským úřadem Středočeského kraje.

Při přijímání přihlášek je nutné přinést do školy:

1. Vytištěnou přihlášku k zařazení do přípravné třídy

2. Občanský průkaz zákonného zástupce

3. Rodný list dítěte

4. V případě, že má dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel

5. Doporučení k zařazení do přípravné třídy ze školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

6. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí vztahovat. Žadatelem k zařazení do přípravné třídy, je dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů, nebo jeho zmocněncem. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze správního řádu.

Možnosti podání žádosti k zařazení do přípravné třídy

  • elektronicky nejpozději do 12. 5. 2024 (viz. informace o postupu a el. žádost)
  • přímo na místě (na dané škole), v uvedených dnech, tzn. 15. 5. a 16. 5. 2024

Postup při podání přihlášky elektronicky

  • Elektronicky vyplněnou přihlášku odešlete.
  • Přihlášku vytiskněte !!!!
  • Při přijetí přihlášky bude nejprve Vaše přihláška zkontrolována, případně opravena a doplněna o potřebné údaje.
    • V případě, že budete mít zájem i o školní družinu, vyplníte přihlášku k zájmovému vzdělávání na https://skoly.ricany.cz sekce školní družina.
  • Tuto přihlášku vytiskněte a doručte do školy v termínu dle Vámi vybraného času v rezervačním systému.